Klintholm Gods - Klintholm Allé 1 A - 4791 Borre, Møn - tlf. +45 5581 9105 - klintholm@klintholm.dk
 
Træfældning

Skovbrug

 


 

I dag råder Godset over 463 ha skov, heraf er ca. 400 ha en del af Klinteskoven.- I forbindelse med salget af Møns Klint i 1980 blev der også frasolgt ca. 300 ha skov, der lå som en bræmme ud til Klinten.

 

Skoven er for den største del en løvskov, hvor  bøg og ahorn er de væsentligste træarter. For  nåletræet er det fortrinsvis den nordamarikanske træart sitkagran der dominerer, i ungdommen  klarer den sig uden hegn, idet råvildtet ikke bryder sig om at bide af de stikkende grene. En anden nordamerikansk træart der har fundet indpas i Klintholm skove  er douglasgranen, som har vist sig at trives  godt i det kystnære klima og har udvist langtidig stabilitet  med træer på op til 100 år.

Et kendetegn for skoven er, at den i stor udstrækning kan regenererer løvskoven ved selvsåning. Næsten al løvskov er kommet frem ved selvsåning, kun gran og eg bliver plantet. Netop variationen af løvtræ og nåletræ i det kuperede terræn, hvor jordbund skifter fra kridt over gruset moræne til ler giver klintskoven sit særpræg

 

Godsets træ anvendes kommercielt i møbelindustrien, gulvtræindustrien, papirindustrien og som energitræ til de lokale kraft-varmeværker.

Der er ingen ansat til at varetage driften af skoven. Skovdriften administreres og drives med en tilsynsførende skovrider og skoventreprenører. 

 

 

Skoven har været rimelig forskånet for stormfald i de sidste 20 år. De store stormfald tilbage i 1967 og 1968 præger stadig skoven. Efter denne storm blev store arealer tilplantet med ahorn.

 

Natura 2000 – Habitatområder.

 

Dette er en EU-beskyttelse af særlige naturtyper. Klinteskoven har fået store arealer udpeget som ”Bøg på muld” og ”Bøg på kridt”. På sigt må man forvente, at det vil fastlåse skovens variation. Op til nu har vi i høj grad ladet selvsåningen bestemme træartsvalget, men det må forventes, at denne naturfornyelse ikke vil kunne foregå i fremtiden.